Spoločnosť Fondital vždy s odhodlaním sledovala cieľ neustáleho zlepšovania. Z tohto dôvodu vytvorila v roku 2019 štrukturovaný plán trvalo udržateľného rozvoja, na základe ktorého bola v roku 2020 zverejnená prvá Správa o udržateľnosti, zostavená podľa GRI štandardov, ktoré majú medzinárodnú platnosť. 
Nové povedomie stratégie udržateľnosti umožnilo spoločnosti vytvoriť nový spôsob konania a definovať podnikové ciele z novej perspektívy tým, že sme do stredu záujmu dali princípy udržateľnosti, a že udržujeme neustály dialóg s našimi partnermi v podnikaní.

VÝROBKY A PARTNERSTVO
Rásť s minimálnym vplyvom na životné prostredie

Radiátory
Naše tradičné produkty boli vždy udržateľné, pretože sú vyrobené zo 100 % recyklovaného hliníka. To je dôkaz, že aspekty ako kvalita, recyklovaný materiál, recyklovateľnosť a ekonomická udržateľnosť môžu existovať spoločne.
Kotly
Vďaka kondenzačnej technológii je možné znížiť spotrebu oproti tradičnému kotlu o 30 %.
Tepelné čerpadlá
Konkrétnym spôsobom prispieť k dosiahnutiu európskych cieľov „Rámec pre oblasť klímy a energetiky do roku 2030“.
Automobilový priemysel
Poskytovať našim zákazníkom zliatinové odliatky z recyklovaného hliníka a tak podporovať kultúrny proces zvyšovania informovanosti trhu a znižovať uhlíkovú stopu našich výrobkov.
Partnerstvo
Spoločný rast s našimi partnermi vytváraním väzieb v každom odvetví, v ktorom pôsobíme a spoločnou realizáciou špecifických riešení a inovácií v prospech rastu spolupráce, rozvoja trhu, zvyšovania zamestnanosti a kvalifikácie.
Servisné strediská
Kladné stránky spoločnosti Fondital podľa názoru miestnych servisných centier:
1. Osobný manažment a priama komunikácia
2. Rozvoj osobných vzťahov a priameho poznania medzi spoločnosťou Fondital a servisnými centrami
3. Trvalé a odborné vzdelávanie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ENERGIA
Vyvíjať kvalitné výrobky z recyklovaného materiálu, ktoré by boli inovatívne a
umožnili zlepšovať spotrebu energie pri používaní

Účinnosť
Vytvárať pomocou efektívnych procesov, podnikových implementácií a kontinuálneho vzdelávania kvalitatívne vynikajúce výrobky aj z energetického hľadiska, ktoré by predovšetkým bránili plytvaniu prírodnými zdrojmi.

ZAMESTNANCI A PODNIKOVÁ KULTÚRA
Dosiahnuť ambiciózne podnikové ciele a investovať čas a zdroje pre dosiahnutie spokojnosti zamestnancov

Welfare
Venovať pozornosť potrebám našich zamestnancov pomocou neustálej podpory iniciatív pre ich zdravie na pracovisku i v ich súkromnom živote.
Vzdelávanie
Investovaním do znalostí a zručností podporovať všetkých zamestnancov v ich profesionálnom a osobnom raste.
Bezpečnosť
Šíriť kultúru bezpečnosti a čestného správania sa, aby bolo každé konanie vedené pocitom zodpovednosti.

OBLASŤ A SPOLOČNOSŤ
Prispievať k technickému a kultúrnemu rozvoju obyvateľstva

We love schools
Podporovať mladých počas ich školskej dochádzky a prispievať k ich výuke a vzdelávaniu zhodnotením vzťahu škola-podnik.
Predajná sieť

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”