Zgodnie z przepisami z Rozporządzenia UE 2016/679 (Rozporządzenie Europejskie dotyczące ochrony danych osobowych) przekazujemy wszystkie ważne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez naszą stronę internetową Informacje te nie mogą być uważane za ważne dla innych stron internetowych, które mogą być przeglądane za pośrednictwem linków na stronie internetowej domeny właściciela, która nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za witryny stron trzecich.

Jest to informacja dostarczana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 włączając również informacje przewidziane z Rozporządzenia 2002/58/CE, zaktualizowanej dyrektywą 2009/136 / CE, w sprawie plików cookie, a także przepisy włoskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych odpowiedzialnego z ochronę danych osobowych z dnia 08.05.2014 w sprawie plików cookie.

WŁAŚCICIEL. Właścicielem jest FONDITAL S.p.A, z siedzibą w Vobarno (BS) – Via Cerreto, 40, w osobie prawnego przedstawiciela (zwanego dalej „Właścicielem”). W każdym momencie możesz skontaktować się z Właścielem poprzez adres korespondencyjny: FONDITAL S.p.A. Via Cerreto, 40, Vobarno (BS); email: privacy@fondital.it; jak również https://www.fondital.com/it/it/contatti.

Właściciel może wyznaczyć inne podmioty, wewnątrz organizacji, należycie upoważnione i poinstruowane do wykonywania operacji przetwarzania danych pod nadzorem Właściciela, zgodnie z art. 29 Rozporządzenia UE 2016/679. Operacje przetwarzania mogą być również przeprowadzane w imieniu Właściciela przez podmioty zewnętrzne należycie wyznaczone jako Podmioty przetwarzające dane na podstawie art. 28 rozporządzenia UE 2016/679. Pełna i aktualna lista Podmiotów przetwarzających jest dostępna w siedzibie Właściciela, w kontaktach wskazanych powyżej.

2. PRZETWARZANIE DANYCH

Dane Osobowe: rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”): rozumie się przez to możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej, która może być zidentyfikowana, pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności w doniesieniu do możliwości zidentyfikowania poprzez imię, numer identyfikacyjny, dane odnośne lokalizacji, identyfikator online lub/o jeden lub więcej charakterystycznych elementów jego fizycznej tożsamości, fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturalnych lub społecznych (których to na przykład: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, email, numer telefonu i inne)

Dane sesyjne: Systemy informatyczne i procedury oprogramowania, które zostały zainstalowane w celu poprawnego działania tejże strony internetowej zbierają, podczas jej normalnego funkcjonowania, pewne dane osobowe, których przekaz wynika z protokołów komunikacji internetowej. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi stronami zainteresowanymi, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Do tej kategorii zaliczmy adresy IP lub nazwy domeny komputerów, z których połączył się użytkownik ze stroną, adresy w żądanym zapisie URI (Uniform Resource Identifier), wymagana godzina, metoda użyta w momencie przesłania zapytania na serwer, rozmiar pliku w odpowiedzi, kod numeryczny jako odpowiedz danych z serwera (poprawne, błąd, inne) jak i również inne parametry powiązane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika. Dane te są używane tylko i wyłącznie do anonimowych statystyk, użycia strony i prawidłowego funkcjonowania, i zostają natychmiast wyeliminowane po przetworzeniu.

Konserwacja

Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane za pomocą dodatkowych metod i celów związanych z utrzymaniem strony internetowej.

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika

Opcjonalne i dobrowolne przesyłanie danych osobowych (np. poprzez wysyłanie wiadomości na adresy wskazane na tej stronie lub poprzez wypełnianie formularzy rejestracyjnych lub prośby o przesłanie katalogów/instrukcji technicznych/cenników znajdujących się na tej stronie) obejmuje pozyskanie i przetwarzanie przez Właściciela, danych dobrowolnie dostarczonych przez użytkowników poprzez wypełnienie formularzy rejestracyjnych lub wszelkich dodatkowych danych osobowych zawartych w formularzu w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i wszelkie dodatkowe dane udostępniane w celu uzyskania poświadczeń dostępu do różnych obszarów witryny (np. zawodu), w tym Obszar Zarejestrowanych, Obszar Pobierania, Obszar wydarzeń / seminariów itp.). Szczegółowe informacje zbiorcze będą również podawane na stronach witryny w związku z konkretnym przetwarzaniem danych użytkownika (np. Aplikacje w obszarze "Praca z nami").

Cookies
Więcej informacji na temat cookies używanych przez tę witrynę, zobacz Polityka Cookies

3.DOCELOWOŚĆ I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH – POSTANOWIENIA OBOWIĄZKOWE LUB OPCJONALNE

Dane osobowe podane dobrowolnie będą przetwarzane zgodnie z warunkami zgodnymi z prawem Rozporządzenia UE 2016/679 w następujących celach:

a) W nawiązaniu do danych nawigacyjnych, przetwarzaniu anonimowych danych statystycznych dotyczących użytkowania strony i prawidłowego jej funkcjonowania.

 • Podstawą prawną, na której opiera się przetwarzanie, jest uzasadniony interes administratora danych.

 b) Na życzenie użytkownika, przesyłanie informacji/dokumentów/serwisów żądanych przez niego poprzez wypełnianie formularzy lub rejestrację w celu otrzymania katalogów/instrukcji technicznych/cenników lub/i kontaktów;

 • Podstawą prawną, na której opiera się przetwarzanie jest to konieczność wykonania zobowiązań przed umownych i umownych, których jesteś częścią, oprócz konieczności wypełnienia obowiązków prawnych.
 • Podanie danych w tym celu jest opcjonalne. Jednak w przypadku braku tego postanowienia Fondital SPA nie będzie mógł przetwarzać żądań przesłanych za pośrednictwem Strony Internetowej.

c) Na życzenie użytkownika, wybór pracownika i oraz przesłane przez niego kandydatury poprzez wypełnienie formularzy danych w sekcji “Pracuj z nami” o poprzez adresy email dostępne na stronie;

 • Podstawą prawną, na której opiera się przetwarzanie jest to konieczność wykonania zobowiązań przed umownych i umownych, których jesteś częścią, oprócz konieczności wypełnienia obowiązków prawnych;
 • Podanie twoich danych w tym celu jest opcjonalne. Jednak w przypadku braku tego postanowienia, nie będzie możliwości przesłania twojej kandydatury.

d) Realizować sprzedaż Produktów za pośrednictwem Witryny (E-Sklep), dostawę, fakturowanie, powiązane czynności administracyjne i księgowe oraz zarządzać usługami posprzedażnymi (na przykład zwrotami kosztów, naprawami itp.).

 • Podstawa prawną, na której opiera się przetwarzanie jest to konieczność wykonania zobowiązań przed umownych i umownych, których jesteś częścią, oprócz konieczności wypełnienia obowiązków prawnych.
 • Podanie przez Ciebie danych w tym celu jest obowiązkowe, a w przypadku braku takiej możliwości Fondital SPA nie będzie w stanie zrealizować odpowiedniego zamówienia oraz usług związanych z obsługą posprzedażową produktów.

e) W odniesieniu do adresu e-mail podanego przez zainteresowaną stronę w kontekście sprzedaży produktu lub usługi, do celów marketingu bezpośredniego – Soft spam, w celu bezpośredniej sprzedaży produktów lub usług właściciela podobnych do te już zakupione przez klienta / użytkownika.

 • Podstawą prawną, na której opiera się przetwarzanie, jest prawnie uzasadniony interes Fondital Spa polegający na rozwijaniu relacji z klientami oraz zwiększaniu wolumenu zapytań i sprzedaży Produktów.
 • Możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec otrzymywania tych wiadomości, natychmiast lub w późniejszym momencie, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji zawarty w otrzymanych e-mailach lub biuletynach lub pisząc na adres email privacy@fondital.it.

f) Przekazywanie informacji o charakterze komercyjnym, dotyczących produktów i wydarzeń, również za pośrednictwem naszego biuletynu, lub umożliwienie udziału we wszelkich ankietach satysfakcji i badaniach rynkowych poprzez wysyłanie materiałów w celu wykrycia stopnia satysfakcji z ulepszania Produktów.

 • Podstawą prawną jest Twoja wyraźna zgoda na przetwarzanie danych w tym celu. Jeśli ją udzieliłeś, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail lub biuletynach lub pisząc na adres privacy@fondital.it.
 • Podanie twoich danych w tym celu jest opcjonalne.  Jeśli nie chcesz podawać swoich danych, Fondital Spa nie będzie mógł na bieżąco informować Cię o ofertach i promocjach zarezerwowanych dla swoich klientów, ani wykorzystywać tych danych do badań rynkowych, analiz statystycznych i satysfakcji klientów.

4. ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane do:

- dostawców usług zarządzających systemem informatycznym używanym przez właściciela i sieć telekomunikacyjną (włączając w tym pocztę elektroniczną, platformę strony, stronę internetową, przesyłanie newsletterów);

- agencje, firmy lub firmy wspomagające w kontekście pomocy i relacji doradczych w celach opisanych powyżej;

- dostawcy usług w związku z zamówieniami użytkowników za pośrednictwem obszaru e-commerce;

- właściwe organy w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i / lub przepisów organów publicznych, na żądanie.

Przedmioty należące do wyżej wymienionych kategorii pełnią funkcję osoby Odpowiedzialnej za przetwarzanie danych lub działają w pełnej autonomii jako oddzielne podmioty przetwarzania danych. Lista odpowiedzialnych za przetwarzanie danych jest stale aktualizowana i dostępna w biurze Właściciela oraz w kontaktach wymienionych powyżej.

 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO ODBIORCÓW PAŃSTW TRZECICH LUB/I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH I ICH GWARANCJE

Podane dane osobowe nie będą ujawniane i nie będą przekazywane do krajów spoza EU.

Jeśli zajdzie potrzeba do przekazania Danych do krajów trzecich, Właściciel zobowiązuje się do:

Upewnić się, że kraj, do którego dane będą przesłane, gwarantuje odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z wymogami art.45 RODO; lub
Skorzysta ze standardowych umownych klauzul ochrony danych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską do przekazywania danych osobowych poza EOG zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

Zainteresowana osoba może uzyskać informacje o udzielonych przez Administratora gwarancjach przenoszenia danych kontaktując się z Administratorem pod adresami wskazanymi powyżej.

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH LUB KRYTERIA OKREŚLAJĄCE TEN OKRES

Przetwarzanie danych będzie przeprowadzane w sposób zautomatyzowany i manualny, przy użyciu metod i instrumentów mających na celu zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa i poufności przez osoby specjalnie do tego wyznaczone.

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia UE 2016/679 zgromadzone dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nieprzekraczający realizacji celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Czasy przechowywania podanych danych osobowych zależą od celu przetwarzania.

Czas przechowywania podanych danych osobowych zależy od celu przetwarzania danych: przechowywane tylko do właściwej sesji, na końcu, której dane są usuwane;

 w celu dopasowania do żądanych informacji/dokumentów/kontaktów (12 miesięcy):
W celu dokonania sprzedaży, czynności posprzedażowych, do celów administracyjnych/księgowych/finansowych związanych z dostawą towarów/usług (10 lat);
gromadzenie danych przy wyborze pracownika (24 miesiące);
marketingu bezpośredniego lub promocyjnego (24 miesiące);

 

7.TWOJE PRAWA

Możesz dochodzić swoich praw określonych w artykułach 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 rozporządzenia (UE) 2016/679, wobec administratora danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: : privacy@fondital.it; Masz prawo w dowolnym momencie uzyskać od właściciela wgląd do swoich danych osobowych oraz zażądać informacji o celach, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach, którym dane osobowe będą przekazywane, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców w państwach trzecich, okres przetrzymywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ich definicji; istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania. Masz prawo do sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania na podstawie zgody. wypożyczony przed cofnięciem. Masz prawo zostać poinformowanym o istnieniu odpowiednich gwarancji dotyczących przekazania Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zgodnie z art. 46 rozporządzenia (UE) 2016/679.   Masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych; w takim przypadku Administrator przekaże Ci Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i nadającym się do automatycznego odczytu, oraz o prawie do przesłania tych danych innemu administratorowi. Ponadto, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Twoją osobę. Bez uszczerbku dla wszelkich innych odwołań administracyjnych lub sądowych, w przypadku, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza rozporządzenie (UE) 2016/679, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Gwaranta Prywatności https://www.garanteprivacy.it ), lub odwoływać się do odpowiednich urzędów sądowych.

8.OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Serwis i oferowane w nim Produkty przez Fondital SPA nie są w żaden sposób przeznaczone dla osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia, w związku z czym Administrator nie zbiera i / lub nie przetwarza danych osobowych osób niepełnoletnich. W przypadku wprowadzenia danych osobowych osób niepełnoletnich w Serwisie, Fondital SPA je usunie.

9. ZMIANY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikowania, aktualizowania, dodawania lub usuwania części niniejszej polityki prywatności według własnego uznania iw dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do okresowego sprawdzania wszelkich zmian. Aby ułatwić tę weryfikację, informacja będzie zawierała wskazanie daty aktualizacji informacji. Korzystanie z serwisu, po opublikowaniu zmian, będzie równoznaczne z ich akceptacją

 Ostatnia aktualizacja : 1/11/2022 1:37:14 PM

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”