V souladu s ustanoveními nařízení EU 2016/679 (Evropské nařízení o ochraně osobních údajů) Vám poskytujeme náležité informace o zpracování osobních údajů, prováděném prostřednictvím těchto webových stránek. Informace nejsou platné pro jiné webové stránky, případně dostupné prostřednictvím odkazů na internetových stránkách správce, jenž nenese žádnou odpovědnost za internetové stránky třetích osob. Jedná se o informace poskytnuté ve smyslu čl. 13 nařízení EU 2016/679 a vycházející též z ustanovení směrnice 2002/58/ES, aktualizované směrnicí 2009/136/ES, týkající se souborů cookie, a z ustanovení opatření Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 8. 5. 2014 v souvislosti se soubory cookie.

SPRÁVCEM je společnost FONDITAL S.p.A., se sídlem ve Vobarno (BS), Via Cerreto, 40, zastoupená zákonným zástupcem pro-tempore (dále jen „správce“). Správce můžete kdykoli kontaktovat těmito cestami: listovní zásilkou: FONDITAL S.p.A. Via Cerreto, 40, Vobarno (BS); e-mailem: privacy@fondital.it; prostřednictvím sekce kontakty https://www.fondital.com/it/it/contatti.

Správce může pověřit další interní subjekty společnosti, náležitě oprávněné a instruované, prováděním operací zpracování z pověření správce ve smyslu čl. 29 nařízení EU 2016/679. Operace zpracování mohou být pro správce prováděny též externími subjekty, jež jsou náležitě jmenovány zpracovateli ve smyslu čl. 28 nařízení EU 2016/679. Kompletní a aktualizovaný seznam zpracovatelů je k dispozici v sídle správce na výše uvedených kontaktech.

2. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

Osobní údaje: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (jako jsou např. jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefonní číslo atd.).

Navigační údaje

Informační systémy a softwarové procedury, používané k provozu těchto webových stránek, získávají během svého normálního běhu určité osobní údaje, jejichž přenos je dán použitím internetových komunikačních protokolů. Jedná se o informace, jež nejsou shromažďovány proto, aby byly přiřazeny identifikovaným subjektům údajů, ale jež by vzhledem ke své povaze mohly, prostřednictvím zpracování a sdružení s údaji drženými třetími osobami, umožnit identifikaci uživatel. Do této kategorie údajů spadají IP adresy nebo doménová jména počítačů, používaných uživateli připojujících se na stránky, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas požadavku, metoda zadání požadavku na server, velikost souboru odezvy, číselný kód označující stav odezvy serveru (úspěšná, error, atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele.

Tato data se používají pouze k získání anonymních statistických informací o používání stránek a ke kontrole jejich správného chodu a jsou mazána okamžitě po jejich zpracování.

Údržba

Osobní údaje uživatele mohou být zpracovávány dalšími způsoby a k dalším účelům, souvisejícím s údržbou webových stránek.

Údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem

Nepovinné a dobrovolné zaslání osobních údajů (např. odesláním e-mailových zpráv na adresy uvedené na těchto stránkách nebo vyplněním registračních formulářů nebo žádostí o zaslání katalogů/technických návodů/ceníků uvedených na těchto stránkách) má za následek to, že správce získává a zpracovává údaje, jež byly ze strany uživatelů dobrovolně zaslány vyplněním registračních formulářů, jakož i případné další osobní údaje uvedené v komunikaci, jako je jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a případné další údaje, poskytnuté za účelem získání přihlašovacích údajů k různým sekcím stránek (např. povolání), jako je sekce pro registrované, sekce download, sekce události/semináře atd. Zvláštní souhrnné informace jsou navíc poskytnuty na jednotlivých stránkách v souvislosti s konkrétním zpracováním údajů uživatelů (např. přihlášky na pracovní pozice v sekci „Pracujte s námi“).

Soubory cookie
Další informace ohledně souborů cookie používaných těmito webovými stránkami naleznete v zásadách Cookie Policy.

3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Dobrovolně poskytnuté údaje osobní povahy budou zpracovány v souladu s podmínkami zákonnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU 2016/679 (oprávněné zájmy správce, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektu údajů v okamžiku a v kontextu shromažďování osobních údajů, kdy tento může důvodně očekávat, že ke zpracování pro tento účel může dojít) k následujícím účelům:

 1. S ohledem na navigační údaje, k získávání anonymních statistických informací o používání stránek a ke kontrole jejich správného chodu;
 2. Na žádost uživatele, k zasílání informací/dokumentů/služeb požadovaných uživatelem prostřednictvím vyplnění registračních formulářů nebo formulářů žádostí o zaslání katalogů/technických návodů/ceníků a/nebo kontaktů;
 3. Na žádost uživatele, k výběru pracovníků a posouzení přihlášek podaných prostřednictvím vyplnění formulářů shromažďování údajů v sekci „Pracujte s námi“ nebo prostřednictvím e-mailových adres uvedených na webových stránkách;
 4. S ohledem na adresu elektronické pošty, poskytnutou subjektem údajů v rámci prodeje určitého produktu nebo služby, pro účely přímého marketingu, zaměřeného na přímý prodej produktů nebo služeb správce, podobných těm, jež si zákazník/uživatel již zakoupil.

Údaje budou zpracovávány v souladu s podmínkami zákonnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení EU 2016/679 (souhlas subjektu údajů) pro následující účely:

 1. po předchozím udělení souhlasu, pro účely přímého marketingu, zasílání elektronického zpravodaje, reklamních materiálů nebo materiálů pro přímý prodej, pro provádění výzkumů trhu či zasílání obchodních sdělení – prostřednictvím automatizovaných systémů, elektronické pošty, faxu, zpráv typu SMS či jiného typu, jakož i telefonními hovory prostřednictvím operátora a listovními zásilkami – a zasílání materiálů ke zjištění míry spokojenosti, propagačních materiálů a materiálů týkajících se iniciativ správce;
 2. po předchozím udělení souhlasu, pro účely přímého marketingu, zasílání elektronického zpravodaje, reklamních materiálů nebo materiálů pro přímý prodej, pro provádění výzkumů trhu či zasílání obchodních sdělení – prostřednictvím automatizovaných systémů, elektronické pošty, faxu, zpráv typu SMS či jiného typu, jakož i telefonními hovory prostřednictvím operátora a listovními zásilkami – a zasílání materiálů ke zjištění míry spokojenosti, propagačních materiálů a materiálů týkajících se iniciativ společností skupiny Fondital (ovládající, ovládané, ovlivněné a přidružené);
 3. po předchozím udělení souhlasu, pro účely profilování , tedy proto, aby správce mohl vypracovávat profily uživatelů/ spotřebitelů a analyzovat nebo předvídat aspekty týkající se osobních preferencí nebo zájmů, nákupních návyků či geografické polohy subjektu údajů tak, aby uživateli/ spotřebiteli mohl poskytovat individualizovanou službu a zasílat obchodní nabídky, jež by jej mohly zaujmout.

Údaje budou zpracovávány v souladu s podmínkami zákonnosti podle čl. 6 písm. b) a c) nařízení EU 2016/679 (smluvní a zákonné povinnosti) pro následující účely:

 1. administrativní a účetní správa zboží/služeb dodaných společností Fondital prostřednictvím e-shopu na webových stránkách.

4. PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Poskytnuté údaje osobní povahy budou moci být sděleny: - společnostem skupiny Fondital; - dodavatelům služeb ke správě správcem používaného informačního systému a telekomunikačních sítí (včetně elektronické pošty, webové platformy, webových stránek, zasílání elektronického zpravodaje); - agenturám, studiím nebo společnostem poskytujícím asistenční a poradenskou činnost pro výše uvedené účely; - dodavatelům služeb souvisejících s objednávkami uživatele prostřednictvím e-shopu; - příslušným orgánům pro plnění zákonných povinností a/nebo nařízení orgánů veřejné moci, na jejich žádost. Subjekty, které patří do výše uvedených kategorií, budou jednat jako zpracovatelé údajů nebo zcela samostatně jako samostatní správci osobních údajů. Seznam zpracovatelů údajů je průběžně aktualizován a je dostupný v sídle správce a na výše uvedených kontaktech.

5. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ A/NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM A ZÁRUKY

Poskytnuté údaje osobní povahy nebudou šířeny a budou moci být předávány do zemí mimo EU za účelem plnění výše uvedených účelů, a to v mezích a za podmínek podle čl. 44 a následujících nařízení (EU) 2016/679. Konkrétně budou údaje předávány pouze: - do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, u nichž Komise provedla posouzení odpovídající úrovně ochrany (čl. 45 nařízení EU 2016/679); - do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, jež poskytly vodné záruky a u nichž jsou subjektu údajů dostupná vymahatelná práva a účinná právní ochrana (čl. 46 nařízení EU 2016/679), a to i na základě smluvních doložek a dalších ustanovení podle čl. 46, odstavec 3); - do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím na základě výjimek pro specifické situace (čl. 49 nařízení EU 2016/679). Subjekt údajů může informace o zárukách, poskytnutých správcem pro předávání údajů, získat od správce prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

6. DOBA ULOŽENÍ ÚDAJŮ NEBO KRITÉRIA POUŽITÁ PRO STANOVENÍ TÉTO DOBY

Zpracovávání bude prováděno automatizovaně i manuálně, za použití metod a nástrojů, jejichž cílem je zaručit maximální bezpečnost a důvěrnost, a to výslovně pověřenými subjekty.

V souladu s ustanovením čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení EU 2016/679, budou shromážděné osobní údaje uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

Doba uložení poskytnutých údajů osobní povahy závisí na účelu provedeného zpracování:

 1. technické navigační údaje potřebné pro správný chod webových stránek: uložení pouze pro příslušnou relaci, po jejímž skončení jsou údaje smazány;
 2. reakce na žádost o informace/dokumenty/kontakty (12 měsíců);
 3. administrativní/účetní/finanční účely související s dodávkou zboží/služby (10 let);
 4. shromažďování údajů pro výběr pracovníků (24 měsíců);
 5. přímý marketing nebo propagační sdělení (24 měsíců);
 6. profilování (12 měsíců).

7. POVAHA POSKYTNUTÍ A ODMÍTNUTÍ

Poskytnutí vašich osobních údajů pro účely podle bodu 3 písmeno h) těchto informací je nutné pro účely plnění smluvních a zákonných povinností souvisejících s dodávkou zboží/služeb společnosti Fondital prostřednictvím e-shopu na webových stránkách. Vaše případné odmítnutí znemožní dodat vám zboží/službu požadovanou prostřednictvím e-shopu. Poskytnutí vašich osobních údajů pro účely podle bodu 3 písmena a) b) c) d) těchto informací je nutné pro: navigaci na webových stránkách, splnění vašich požadavků, posouzení vaší přihlášky na pracovní pozici, obchodní sdělení v oblasti vašeho zájmu (pokud již jste naším zákazníkem). Vaše případné odmítnutí poskytnutí údajů má za následek nemožnost navigace na webových stránkách, nemožnost být kontaktován/a a/nebo dostávat požadované informace a/nebo dokumenty, dostávat sdělení přímého marketingu v oblasti vašeho zájmu. Poskytnutí osobních a udělení souhlasu se zpracováním pro účely podle bodu 3 písmena e) f) a g) těchto informací (přímý marketing ze strany správce / sdělení údajů dalším společnostem skupiny Fondital pro účely marketingu / profilování uživatele)je nepovinné. Případné odmítnutí udělení souhlasu bude mít za následek to, že vaše údaje nebudou zpracovávány pro účely přímého marketingu a/nebo nebudou sděleny společnostem skupiny pro účely marketingu a/nebo nebudou zpracovány pro účely profilování.

8. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Svá práva uvedená v článcích 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nařízení (EU) 2016/679 můžete uplatnit vůči správci na následujících kontaktech: FONDITAL S.p.A. Via Cerreto, 40, Vobarno (BS); e-mail: privacy@fondital.it; sekce kontakty https://www.fondital.com/it/it/contatti. Máte právo kdykoliv získat od správce přístup ke svým osobním údajům a vyžádat si informace o účelu, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích, kterým budou osobní údaje sděleny, zejména s ohledem na příjemce ve třetích zemích, době uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritériích pro její definici; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Máte právo opravit či smazat své osobní údaje nebo omezit jejich zpracování. Pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Máte právo být informován o vhodných zárukách v případě předávaní vašich údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 46 nařízení (EU) 2016/679. Máte právo na přenosnost svých osobních údajů; v tomto případě vám správce údajů poskytne vaše osobní údaje ve strukturovaném formátu, běžně používaném a čitelném automatickým zařízením, a právo předat tyto údaje jinému správci údajů. Kromě toho máte právo kdykoli z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů pro tyto účely, včetně profilování v míře, ve které je spojeno s přímým marketingem. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky nebo se obdobným způsobem významně dotýká vaší osoby. Aniž by bylo dotčeno právo na jakékoli jiné správní nebo soudní odvolání, máte-li za to, že zpracování vašich osobních údajů porušuje nařízení (EU) 2016/679, máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

9. ZMĚNY INFORMACÍ K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce si vyhrazuje právo měnit, aktualizovat, doplňovat či rušit části těchto informací k ochraně osobních údajů dle vlastního uvážení a v jakémkoli okamžiku. Subjekt údajů je povinen pravidelně kontrolovat případné změny. Pro usnadnění této kontroly obsahují informace datum jejich aktualizace. Použití webových stránek po zveřejnění změn bude znamenat přijetí těchto změn.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – FONDITAL S.P.A.Datum aktualizace : 1/11/2022 1:38:34 PM

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”