V súlade so znením Nariadenia EÚ 2016/679 (Európske nariadenie na ochranu osobných údajov) Vám poskytujeme náležité informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov prostredníctvom tejto internetovej stránky. Informačné oznámenie nemá byť považované za platné pre iné internetové stránky, prípadne konzultovateľné prostredníctvom spojení, ktoré sa nachádzajú na internetových stránkach v rozsahu pôsobnosti prevádzkovateľa, ktorý nemôže byť žiadnym spôsobom považovaný za zodpovedného za internetové stránky tretích osôb. Jedná sa o informačné oznámenie, ktoré je poskytované v zmysle čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 a inšpiruje sa tiež obsahom Smernice 2002/58/ES, aktualizovanej Smernicou 2009/136/ES, pre otázky Cookies, ako aj obsahom Opatrenia Garantujúceho orgánu na ochranu osobných údajov z 08. 05. 2014 pre otázky cookies.

PREVÁDZKOVATEĽOM SPRACÚVANIA je FONDITAL S.p.A., so sídlom na adrese Vobarno (BS) – Via Cerreto, 40, zastúpený zákonným zástupcom pro-tempore, (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Kedykoľvek sa budete môcť obrátiť na Prevádzkovateľa prostredníctvom nasledovných kontaktov: papierová pošta: FONDITAL S.p.A. Via Cerreto, 40, Vobarno (BS); e-mail: privacy@fondital.it; oblasť kontaktov https://www.fondital.com/it/it/contatti.

Prevádzkovateľ môže menovať iné subjekty, vo vnútri spoločnosti, náležite autorizované a poučené k vykonávaniu operácií spracúvania pod autoritou Prevádzkovateľa, v zmysle článku 29 Nar. EÚ 2016/679. Operácie spracúvania môžu byť ďalej vykonávané pre Prevádzkovateľa externými subjektmi, náležite menovanými Osobami zodpovednými za spracúvanie v zmysle čl. 28 Nar. EÚ 2016/679. Kompletný a aktualizovaný zoznam Zodpovedných osôb je k dispozícii v sídle Prevádzkovateľa, dostupnom prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

2. SPRACÚVANÉ ÚDAJE

Osobné údaje: akákoľvek informácia, týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby («záujemcu»); za identifikovateľnú sa pokladá fyzická osoba, ktorá môže byť identifikovaná, priamo alebo nepriamo, s mimoriadnym dôrazom na identifikačný údaj, ako je meno, identifikačné číslo, údaje týkajúce sa bývania, online identifikácia alebo jeden, či viac prvkov, identifikujúcich jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu (ako napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, atď.).

Údaje o prehliadaní internetových stránok

Počítačové systémy a softvérové postupy, určené pre činnosť tejto internetovej stránky získavajú počas ich bežnej prevádzky, niektoré osobné údaje, prenos ktorých je implicitnou súčasťou používania internetových komunikačných protokolov. Jedná sa o informácie, ktoré nie sú zbierané s cieľom ich priradenia k identifikovaným záujemcov, ale ktoré by vzhľadom k ich charakteru mohli, prostredníctvom spracovania a priradenia k údajom držaným tretími osobami, umožniť identifikáciu užívateľov. Do tejto kategórie údajov spadajú IP adresy alebo názvy domén počítačov, používaných užívateľmi, ktorí sa pripájajú na internetovú stránku, adresy v riadku URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, čas požiadavky, spôsob použitý pre predloženie požiadavky servera, veľkosť súboru získaného v rámci odpovede, číselný kód informujúci o stave odpovede zo servera (úspešne vykonaná, výskyt chyby, atď.) a ďalšie parametre, týkajúce sa operačného systému a počítačového prostredia užívateľa.

Tieto údaje sú používané výhradne pre získavanie anonymných štatistických informácií o používaní internetovej stránky a pre kontrolu jej správnej činnosti, a sú vymazávané okamžite po spracovaní.

Údržba

Osobné údaje Užívateľa môžu byť spracúvané prídavným spôsobom a pre prídavné účely, súvisiace s údržbou internetovej stránky.

Údaje poskytnuté dobrovoľne užívateľom

Fakultatívne a dobrovoľné zaslanie osobných údajov (napr. prostredníctvom odosielania e-mailových správ na adresy uvedené na tejto internetovej stránke, alebo prostredníctvom vyplnenia registračných formulárov alebo žiadostí o katalógy / technické návody / cenníky, ktoré sa nachádzajú na tejto internetovej stránke) je spojené so získaním a spracúvaním údajov zo strany Prevádzkovateľa, dobrovoľne poskytnutých užívateľmi prostredníctvom vyplnenia registračných formulárov alebo prípadných ďalších osobných údajov, zadaných do komunikácie, ako meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a prípadné ďalšie údaje, poskytnuté kvôli získaniu prístupových údajov do jednotlivých oblastí internetovej stránky (napr. Povolanie), ako Oblasť Zaregistruj sa, Oblasť Sťahovanie, Oblasť Udalosti/Semináre, atď.). Špecifické informácie syntézy budú ďalej poskytnuté na stranách internetovej stránky vo vzťahu k osobitným spracúvaniam údajov užívateľov (napr. kandidatúry v oblasti „Pracuj s nami“).

Cookies
Podrobnejšie informácie o cookies, používaných touto internetovou stránkou, sú uvedené v časti Zásady používania cookies.

3. ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Dobrovoľne poskytnuté údaje osobného charakteru budú spracúvané v súlade s podmienkami zákonnosti v zmysle ex čl. 6, odsek 1, písmeno f) Nar. EÚ 2016/679 (oprávnený záujem prevádzkovateľa, pri zohľadnení rozumných očakávaní záujemcu v okamžiku a v rámci zberu osobných údajov, kedy by záujemca mohol rozumne očakávať, že prebieha spracúvanie pre tento účel) pre nasledovné účely:

 1. pre získavanie anonymných štatistických informácií o používaní internetovej stránky a kontrolu jej správnej činnosti na základe údajov o prehliadaní internetových stránok;
 2. na základe požiadavky užívateľa pre odosielanie informácií/dokumentov/služieb požadovaných užívateľom na základe vyplnenia registračných formulárov alebo formulárov pre žiadosť o katalógy / technické návody /cenníky a/alebo kontakty;
 3. na základe požiadavky užívateľa pre výber personálu a hodnotenie automatických kandidatúr, prijatých prostredníctvom vyplnenia formulárov pre zber údajov v oblasti „Pracuj s nami“ alebo prostredníctvom e-mailov, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke;
 4. s odvolaním sa na adresu elektronickej pošty, poskytnutú záujemcom v rámci predaja výrobku alebo služby, pre účely priameho marketingu, kvôli priamemu predaju výrobkov alebo služieb prevádzkovateľa, obdobných ako tie, ktoré už boli zakúpené zákazníkom/užívateľom.

spracúvanie údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami zákonnosti v zmysle ex čl. 6, odsek 1, písmeno a) Nar. EÚ 2016/679 (súhlas záujemcu) pre nasledovné účely:

 1. na základe súhlasu, pre účely priameho marketingu, zasielanie bulletinov, reklamného materiálu alebo priameho predaja alebo pre vykonávanie prieskumov trhu alebo obchodnej komunikácie - prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, elektronickej pošty, faxu, SMS-správ alebo iného druhu, ako aj prostredníctvom telefonátov vykonávaných operátorom a prostredníctvom papierovej pošty - a pre zasielanie materiálu na zistenie stupňa spokojnosti, reklamného materiálu alebo materiálu, ktorý sa týka udalostí a iniciatív Prevádzkovateľa;
 2. na základe súhlasu, pre účely priameho marketingu, zasielanie bulletinov, reklamného materiálu alebo priameho predaja alebo pre vykonávanie prieskumov trhu alebo obchodnej komunikácie - prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, elektronickej pošty, faxu, SMS-správ alebo iného druhu, ako aj prostredníctvom telefonátov vykonávaných operátorom a prostredníctvom papierovej pošty - a pre zasielanie materiálu na zistenie stupňa spokojnosti, reklamného materiálu alebo materiálu, ktorý sa týka udalostí a iniciatív spoločností Skupiny Fondital (materské, pridružené/dcérske, pridružené a dcérske);
 3. na základe súhlasu, pre účely profilovania, t.j. s cieľom umožniť Prevádzkovateľovi spracúvanie profilov užívateľov / spotrebiteľov a pre analýzu a predpovedanie aspektov, týkajúcich sa preferencií alebo osobných záujmov záujemcu, nákupných zvykov, geografickej polohy, s cieľom poskytnúť užívateľovi/spotrebiteľovi užívateľsky prispôsobenú službu a adresovať obchodné ponuky odpovedajúce záujmu užívateľa.

Spracúvanie údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami zákonnosti v zmysle ex čl. 6, písmeno b) a c) Nar. EÚ 2016/679 (zmluvné a zákonné povinnosti) pre nasledovné účely:

 1. administratívno-účtovná správa majetku/služieb poskytovaných firmou Fondital prostredníctvom oblasti e-commerce na internetovej stránke.

4. ADRESÁTI ALEBO KATEGÓRIE ADRESÁTOV ÚDAJOV  

Poskytnuté údaje osobného charakteru budú môcť byť oznámené: - spoločnostiam Skupiny Fondital; - poskytovateľom služieb pre správu počítačového systému, používaného prevádzkovateľom a poskytovateľom telekomunikačných sietí (vrátane elektronickej pošty, internetovej platformy, internetovej stránky, odosielania bulletinov); agentúram, kanceláriám alebo spoločnostiam v rámci vzťahov pomoci a poradenstva pre vyššie popísané účely; poskytovateľom služieb vo vzťahu k objednávkam užívateľa prostredníctvom oblasti e-commerce; kompetentným orgánom pre plnenie zákonných povinností a/alebo nariadení orgánov verejnej správy, na požiadanie. Subjekty patriace do vyššie uvedených kategórií plnia funkciu Osoby zodpovednej za spracúvanie údajov, alebo konajú úplne samostatne ako samostatní Prevádzkovatelia spracúvania. Zoznam Osôb zodpovedných za spracúvanie je neustále aktualizovaný a je dostupný v sídle Prevádzkovateľa a na vyššie uvedených kontaktných adresách.

5. PRENOS ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY A/ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE A ZÁRUKY

Poskytnuté údaje osobného charakteru nebudú šírené a budú môcť byť prenášané do Krajín mimo EÚ, kvôli splneniu vyššie uvedených účelov, v rozsahu a za podmienok stanovených čl. 44 a nasledovnými Nariadenia (EÚ) 2016/679. Konkrétne budú údaje prenášané výhradne: - do tretích krajín medzinárodných organizácií, pre ktoré Spoločenstvo zasiahlo prostredníctvom hodnotenia vhodnosti (čl. 45 Nar. EÚ 2016/679); - do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, ktoré poskytli vhodné záruky a u ktorých záujemca disponuje aktivovateľnými právami e skutočnými opravnými prostriedkami (čl. 46 Nar. EÚ 2016/679), tiež prostredníctvom zmluvných klauzúl a ďalších nariadení uvedených v článku 46, odsek 3); - do tretích krajín medzinárodných organizácií na základe pozmenenia právnym predpisom v špecifických situáciách (čl. 49 Nar. EÚ 2016/679). Záujemca bude môcť získať informácie ohľadom záruk, poskytnutých Prevádzkovateľom pre prenos údajov, tak, že sa obráti na Prevádzkovateľa na vyššie uvedených kontaktných adresách.

6. OBDOBIE UCHOVÁVANIA ÚDAJOV ALEBO KRITÉRIA PRE URČENIE OBDOBIA

Spracúvanie budú vykonávať náležite poverené subjekt, a to v automatizovanej forme i manuálne, spôsobmi a nástrojmi určenými na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a diskrétnosti.

V súlade so znením čl. 5, odsek 1, písm. e) Nar. EÚ 2016/679 budú zozbierané osobné údaje uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu záujemcov, po dobu neprekračujúcu dosiahnutie účelov, pre ktoré boli osobné údaje spracúvané.

Doby uchovávania poskytnutých údajov osobného charakteru závisia od účelov vykonaného spracúvania:

 1. účely týkajúce sa technických parametrov prehliadania internetových stránok pre správnu činnosť internetovej stránky;
 2. účely vybavenia požiadavky o informácie/dokumenty/kontakty (12 mesiacov);
 3. pre administratívne/účtovné/finančné účely, týkajúce sa dodania majetku/služby (10 rokov);
 4. zber údajov pre výber personálu (24 mesiacov);
 5. priamy marketing alebo reklamné komunikácie (24 mesiacov);
 6. profilovanie (12 mesiacov).

7. POVAHA POSKYTNUTIA A ODMIETNUTIE

Poskytnutie vašich osobných údajov pre účely uvedené v bode 3, písmeno h) tohto informačného oznámenia je potrebné kvôli splneniu zmluvných a zákonných povinností, súvisiacich s dodaním majetku/služieb firmou Fondital prostredníctvom oblasti e-commerce na internetovej stránke. Vaše prípadné odmietnutie znemožní dodanie majetku/služby, požadovaného/ej prostredníctvom oblasti e-commerce. Poskytnutie vašich osobných údajov pre účely uvedené v bode 3, písmeno a), b), c), a d) tohto informačného oznámenia, je potrebné pre umožnenie: vyhľadávaní na internetovej stránke, splnenie vašich požiadaviek, vyhodnotenie vašej kandidatúry, zasielanie obchodných komunikácií odpovedajúcich vášho záujmu (ak ste už našim zákazníkom). Vaše prípadné odmietnutie poskytnutia údajov bude mať za následok znemožnenie vykonávania vyhľadávaní na internetovej stránke, kontaktovania a/alebo prijímania informácií a/alebo požadovaných dokumentov, prijímania komunikácií priameho marketingu odpovedajúceho vašim záujmom. Poskytnutie osobných údajov a súhlasu so spracúvaním pre účely uvedené v bode 3, písm. e), f) a g) tohto informačného oznámenia (priamy marketing zo strany Prevádzkovateľa / oznámenie údajov iným spoločnostiam Skupiny Fondital pre účely marketingu/profilovania užívateľa) je fakultatívne. Prípadné odmietnutie súhlasu bude mať za následok, že vaše údaje nebudú spracúvané pre účely priameho marketingu a/alebo nebudú oznamované spoločnostiam Skupiny pre účely marketingu a/alebo nebudú spracúvané pre účely profilovania.

8. PRÁVA ZÁUJEMCOV

Svoje práva, ako je uvedené v článkoch 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Nariadenia (EÚ) 2016/679 môžete uplatniť voči prevádzkovateľovi spracúvania na nasledujúcich kontaktných adresách: FONDITAL S.p.A. Via Cerreto, 40, Vobarno (BS); e-mail: privacy@fondital.it; oblasť kontaktov https://www.fondital.com/it/it/contatti. Máte právo kedykoľvek získať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a požadovať informácie o účele, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch, ktorým budú osobné údaje oznámené, so zvláštnym zreteľom na príjemcov v tretích krajinách, o dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, o kritériách na jej určenie; o existencii procesu automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. Máte právo na opravu, vymazanie vašich osobných údajov alebo na obmedzenie ich spracúvania. Ak je spracúvanie založené na článku 6, odsek 1, písmeno a), alebo článku 9, odsek 2, písmeno a), máte právo kedykoľvek odvolať súhlas bez ohrozenia zákonnosti spracúvania, založeného na súhlase poskytnutom pred odvolaním. Máte právo byť informovaný o existencii vhodných záruk, týkajúcich sa prenosu vašich údajov tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii v zmysle článku 46 Nariadenia (EÚ) 2016/679. Máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov; v takom prípade Vám Prevádzkovateľ poskytne Vaše osobné údaje v bežne používanej štruktúrovanej podobe, čitateľné pomocou automatického zariadenia, a právo odovzdať tieto údaje inému Prevádzkovateľovi. Okrem toho máte v zmysle článku 6, odsek 1, písmená e) a f) právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie osobných údajov z dôvodov súvisiacich s Vašou osobnou situáciou, vrátane profilovania na základe uvedených nariadení. Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie Vašich osobných údajov na tieto účely, vrátane profilovania, a to v rozsahu, v ktorom profilovanie súvisí s týmto priamym marketingom. Máte právo nebyť podrobený rozhodnutiu, založenom výhradne na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré produkuje zákonné následky, alebo ktoré má obdobný výrazný dopad na vašu osobu. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením (EÚ) 2016/679, máte právo sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán.

9. ZMENY INFORMAČNÉHO OZNÁMENIA O OCHRANE SÚKROMIA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, aktualizáciu, pridanie alebo odstránenie častí tohto informačného oznámenia o ochrane súkromia, a to kedykoľvek a na základe vlastného uváženia. Záujemca musí pravidelne kontrolovať prípadné zmeny. Kvôli uľahčeniu tejto kontroly bude informačné oznámenia obsahovať údaj o dátume jeho aktualizácie. Použitie internetovej stránky po publikácii zmien, bude predstavovať ich prijatie.

 

PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVANIA – FONDITAL S.P.A.Dátum aktualizácie : 1/11/2022 1:39:16 PM

Predajná sieť

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”