POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokument informacyjny zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 (GDPR)

Zgodnie z przepisami z Rozporządzenia UE 2016/679 (Rozporządzenie Europejskie dotyczące ochrony danych osobowych) przekazujemy wszystkie ważne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez naszą stronę internetową Informacje te nie mogą być uważane za ważne dla innych stron internetowych, które mogą być przeglądane za pośrednictwem linków na stronie internetowej domeny właściciela, która nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za witryny stron trzecich.

Jest to informacja dostarczana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 włączając również informacje przewidziane z Rozporządzenia 2002/58/CE, zaktualizowanej dyrektywą 2009/136 / CE, w sprawie plików cookie, a także przepisy włoskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych odpowiedzialnego z ochronę danych osobowych z dnia 08.05.2014 w sprawie plików cookie.

WŁAŚCICIEL. Właścicielem jest FONDITAL S.p.A, z siedzibą w Vobarno (BS) – Via Cerreto, 40, w osobie prawnego przedstawiciela (zwanego dalej „Właścicielem”). W każdym momencie możesz skontaktować się z Właścielem poprzez adres korespondencyjny: FONDITAL S.p.A. Via Cerreto, 40, Vobarno (BS); email: privacy@fondital.it; jak również https://www.fondital.com/it/it/contatti.

Właściciel może wyznaczyć inne podmioty, wewnątrz organizacji, należycie upoważnione i poinstruowane do wykonywania operacji przetwarzania danych pod nadzorem Właściciela, zgodnie z art. 29 Rozporządzenia UE 2016/679. Operacje przetwarzania mogą być również przeprowadzane w imieniu Właściciela przez podmioty zewnętrzne należycie wyznaczone jako Podmioty przetwarzające dane na podstawie art. 28 rozporządzenia UE 2016/679. Pełna i aktualna lista Podmiotów przetwarzających jest dostępna w siedzibie Właściciela, w kontaktach wskazanych powyżej.

2. PRZETWARZANIE DANYCH

Dane Osobowe: rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”): rozumie się przez to możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej, która może być zidentyfikowana, pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności w doniesieniu do możliwości zidentyfikowania poprzez imię, numer identyfikacyjny, dane odnośne lokalizacji, identyfikator online lub/o jeden lub więcej charakterystycznych elementów jego fizycznej tożsamości, fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturalnych lub społecznych (których to na przykład: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, email, numer telefonu i inne)

Dane sesyjne: Systemy informatyczne i procedury oprogramowania, które zostały zainstalowane w celu poprawnego działania tejże strony internetowej zbierają, podczas jej normalnego funkcjonowania, pewne dane osobowe, których przekaz wynika z protokołów komunikacji internetowej. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi stronami zainteresowanymi, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Do tej kategorii zaliczmy adresy IP lub nazwy domeny komputerów, z których połączył się użytkownik ze stroną, adresy w żądanym zapisie URI (Uniform Resource Identifier), wymagana godzina, metoda użyta w momencie przesłania zapytania na serwer, rozmiar pliku w odpowiedzi, kod numeryczny jako odpowiedz danych z serwera (poprawne, błąd, inne) jak i również inne parametry powiązane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika. Dane te są używane tylko i wyłącznie do anonimowych statystyk, użycia strony i prawidłowego funkcjonowania, i zostają natychmiast wyeliminowane po przetworzeniu.

Konserwacja

Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane za pomocą dodatkowych metod i celów związanych z utrzymaniem strony internetowej.

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika

Opcjonalne i dobrowolne przesyłanie danych osobowych (np. poprzez wysyłanie wiadomości na adresy wskazane na tej stronie lub poprzez wypełnianie formularzy rejestracyjnych lub prośby o przesłanie katalogów/instrukcji technicznych/cenników znajdujących się na tej stronie) obejmuje pozyskanie i przetwarzanie przez Właściciela, danych dobrowolnie dostarczonych przez użytkowników poprzez wypełnienie formularzy rejestracyjnych lub wszelkich dodatkowych danych osobowych zawartych w formularzu w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i wszelkie dodatkowe dane udostępniane w celu uzyskania poświadczeń dostępu do różnych obszarów witryny (np. zawodu), w tym Obszar Zarejestrowanych, Obszar Pobierania, Obszar wydarzeń / seminariów itp.). Szczegółowe informacje zbiorcze będą również podawane na stronach witryny w związku z konkretnym przetwarzaniem danych użytkownika (np. Aplikacje w obszarze "Praca z nami").

Cookies

Więcej informacji na temat cookies używanych przez tę witrynę, zobacz Polityka Cookies

3. DOCELOWOŚĆ I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane dobrowolnie będą przetwarzane zgodnie z warunkami zgodnymi z prawem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 (prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, biorąc pod uwagę uzasadnione oczekiwania osoby, której dane dotyczą, w czasie i przy gromadzeniu danych osobowych, kiedy można zasadnie oczekiwać, że osoba, której dane dotyczą, będą przetwarzane) w następujących celach:

 1. W nawiązaniu do danych nawigacyjnych, przetwarzaniu anonimowych danych statystycznych dotyczących użytkowania strony i prawidłowego jej funkcjonowania:
 2. Na życzenie użytkownika, przesyłanie informacji/dokumentów/serwisów żądanych przez niego poprzez wypełnianie formularzy lub rejestrację w celu otrzymania katalogów/instrukcji technicznych/cenników lub/i kontaktów
 3. Na życzenie użytkownika, w celu ocenienia otrzymanych wniosków o pracę, które zostały przesłane poprzez formularz danych w „Pracuj z nami” o poprzez adresy email, które są dostępne na stronie
 4. W nawiązaniu do adresu poczty elektronicznej wysłanej od zainteresowanego w celu sprzedaży produktu lub usługi, docelowo w celach marketingu bezpośredniego, docelowo sprzedaż produktów lub usług właściciela analogicznych do tych już zaakceptowanych przez klienta/użytkownika

Przetwarzanie danych będzie odbywało się zgodnie z warunkami zgodnymi z prawem z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 (zgoda zainteresowanego) do następujących celów:

 1. uprzednia zgoda, w celach marketingu bezpośredniego, wysłaniu newsletteru, materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub na przeprowadzania badań rynkowych lub informacji handlowych – za pomocą zautomatyzowanych środków, poczty elektronicznej, telefax, wiadomości typu Sms lub innego typu, a także przez rozmowy telefoniczne poprzez operatora i tradycyjną pocztę – i wysyłkę materiałów ankietowych w celu przeprowadzenia sondażu, materiałów promocyjnych lub nieodłącznych zdarzeń i inicjatyw Właściciela,
 2. uprzednia zgoda w celach marketingu bezpośredniego, wysłaniu newsletteru, materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub na przeprowadzania badań rynkowych lub informacji handlowych – za pomocą zautomatyzowanych środków, poczty elektronicznej, telefax, wiadomości typu Sms lub innego typu, a także przez rozmowy telefoniczne poprzez operatora i tradycyjną pocztę – i wysyłkę materiałów ankietowych w celu przeprowadzenia sondażu, materiałów promocyjnych lub nieodłącznych zdarzeń i inicjatyw spółek należących do Fondital Group (spółki zależne, stowarzyszone i afiliowane i stowarzyszone firmy);
 3. uprzednia zgoda, do celów profilowania lub w celu umożliwienia Właścicielowi danych przetwarzania profili użytkowników / konsumentów oraz analizowania lub przewidywania aspektów dotyczących osobistych preferencji lub interesów osoby, której dane dotyczą, nawyków zakupowych, pozycji geograficznej, w celu zapewnienia użytkownikowi / konsumentowi spersonalizowanej usługi i ukierunkowania handlowych propozycji będących przedmiotem zainteresowania użytkownika

Przetwarzanie danych będzie odbywało się zgodnie z warunkami zgodnymi z prawem z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia UE 2016/679 (zobowiązania umowne i prawne) do następujących celów:

 1. administracyjno-księgowe zarządzanie towarami / usługami świadczonymi przez Fondital za pośrednictwem strony internetowej e-commerce.

 

4. ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Podane dane osobowe mogą zostać ujawnione: spółce należącej do Grupy Fondital – dostawców usług zarządzających systemem informatycznym używanym przez Właściciela  i sieć telekomunikacyjna (włączając w tym pocztę elektroniczną, platformę strony, stronę internetową, przesyłanie newsletterów), agencje, firmy lub firmy wspomagające w kontekście pomocy i relacji doradczych w celach opisanych powyżej; dostawcy usług w związku z zamówieniami użytkowników za pośrednictwem obszaru e-commerce; właściwe organy w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i / lub przepisów organów publicznych, na żądanie. Przedmioty należące do wyżej wymienionych kategorii pełnią funkcję Data Processing Managera lub działają w pełnej autonomii jako oddzielne podmioty przetwarzania danych. Lista odpowiedzialnych za przetwarzanie danych jest stale aktualizowana i dostępna w biurze Właściciela oraz w kontaktach wymienionych powyżej.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO ODBIORCÓW PAŃSTW TRZECICH LUB/I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH I ICH GWARANCJE

Dostarczone dane osobowe nie będą ujawniane i mogą być przekazywane do krajów spoza UE w celu spełnienia wyżej wymienionych celów, w granicach i na warunkach określonych w art. 44 i następnych Rozporządzenia (UE) 2016/67.  Dane będą przekazywane wyłącznie: - organizacjom międzynarodowym z krajów trzecich, w przypadku których Komisja interweniowała przy ocenie wystarczalności (art. 45 Rozporządzenia UE 2016/679); - w kierunku krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, które dostarczyły odpowiednich gwarancji i za pomocą których dana osoba ma prawo do działania i posiada skuteczne środki odwoławcze (art. 46 Rozporządzenia UE 2016/679), w tym poprzez klauzule umowne i inne postanowienia w art. 46 ust. 3; - w kierunku organizacji międzynarodowych państw trzecich na podstawie wyjątków w określonych sytuacjach (art. 49 Rozporządzenia UE 2016/679). Zainteresowana strona może uzyskać informacje na temat gwarancji udzielonych przez administratora danych w celu przekazania danych, kontaktując się z administratorem danych w kontaktach powyżej.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH LUB KRYTERIA OKREŚLAJĄCE TEN OKRES

Przetwarzanie danych będzie przeprowadzane w sposób zautomatyzowany i manualny, przy użyciu metod i instrumentów mających na celu zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa i poufności przez osoby specjalnie wyznaczone.
Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia UE 2016/679 zgromadzone dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nieprzekraczający realizacji celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Czasy przechowywania podanych danych osobowych zależą od celu przetwarzania:

 1. celów związanych z technicznymi danymi nawigacyjnymi do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej: przechowywanie tylko dla powiązania sesji, po której dane są usuwane:
 2. w celu dopasowania do żądanych informacji/dokumentów/kontaktów (12 miesięcy):
 3. do celów administracyjnych/księgowości/finansowych związanych z dostawą towaru/usługi (10lat):
 4. gromadzenie danych do selekcji personelu (24 miesiące)
 5. marketingu bezpośredniego lub promocyjnego (24 miesiące)
 6. profilowania (12 miesięcy)

7. NATURA POWIERZENIA I ODMOWY

Powierzając swoje dane osobowe w odniesieniu do niniejszej informacji pkt 3 lit. h) jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych związanych z dostarczaniem towarów / usług Fondital przez obszar e-commerce na stronie www. Ewentualna odmowa, spowoduje, że nie będzie możliwe dostarczenia towarów / usług zamówionych przez obszar e-commerce. Dostarczanie danych osobowych dla celów w odniesieniu do punktu 3 litery a) b) c) d) niniejszej informacji jest konieczne w celu: surfowania po stronie internetowej, otrzymania żądanych informacji, oceny kandydatury, wysyłanie informacji handlowych (jeśli jesteś już naszym klientem). Twoja ewentualna odmowa udostępnienia danych może obejmować, odpowiednio, niezdolność do przeglądania witryny, możliwości skontaktowania się z Tobą i otrzymania informacji lub/i dokumentów przez ciebie żądanych, otrzymywania komunikacji marketingu bezpośredniego dotyczącego twojego zainteresowania. Dostarczanie danych osobowych oraz zgodą na ich przetwarzanie dla celów określonych w tymże piśmie pkt 3 e) f) i g)  (marketing bezpośredni ze strony Właściciela/przekazywanie danych innym spółką Grupy Fondital do celów marketingowych i profilowania użytkownika) jest opcjonalne. Odmowa zgody będzie odpowiednio, że dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych i / lub nie zostaną przekazane do spółek Grupy w celach marketingowych i / lub nie będą przetwarzane do profilowania.

8. TWOJE PRAWA

Możesz dochodzić swoich praw, według artykułów 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Rozporządzenia (EU) 2016/679, względem administratora twoich danych osobowych, poprzez formularz kontaktowy poniżej: FONDITAL S.p.A. Via Cerreto 40, Vobarno (BS); email: privacy@fondital.it; „skontaktuj się z nami” https://www.fondital.com/it/it/contatti Masz prawo, w dowolnym momencie, uzyskać od Właściciela danych osobowych, dostęp do swoich danych osobowych i zażądać informacji na temat celów, kategorii przetwarzanych danych osobowych, adresatów, którym dane osobowe będą przekazywane, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców w państwach trzecich, okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria jego definicji; istnienie automatycznego procesu decyzyjnego, w tym profilowania. Masz prawo do poprawiania, usuwania swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie jest oparte na art. 6 paragraf 1 lit. a) lub na art. 9 paragraf 2 lit.a, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przedstawionej przed odwołaniem. Masz prawo być informowanym o istnieniu odpowiednich zabezpieczeń związanych z transferem twoich danych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej zgodnie z artykułem 46 Rozporządzenia (UE) 2016/679. Masz prawo do przenoszenia twoich danych osobowych; w takim przypadku Właściciel danych dostarczy dane osobowe użytkownika w uporządkowanym formacie, powszechnie używanym i odczytywanym przez urządzenie automatyczne, oraz prawo do przesyłania tych danych do innego właściciela danych. Ponadto, masz prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Twoją sytuacją, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych zgodnie z art.6 paragraf 1, lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów , Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach, w tym również profilowania w zakresie, w jakim jest ono powiązane z takim marketingiem bezpośrednim. Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub ma jakikolwiek wpływ na Ciebie osobiście. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego odwołania administracyjnego lub sądowego, w przypadku, gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Rozporządzenie (UE) 2016/679, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

9. ZMIANY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji, dodawania lub usuwania części tego oświadczenia o prywatności według własnego uznania i w dowolnym czasie. Osoba zainteresowana jest zobowiązana do okresowego sprawdzania wszelkich zmian. Aby ułatwić tę weryfikację, dokument ten będzie zawierał informację o dacie aktualizacji tego dokumentu. Korzystanie z witryny, po opublikowaniu zmian, będzie równoznaczne z jej akceptacją.

Data aktualizacji: 25 maja 2018

WŁAŚCICIEL DANYCH OSOBOWYCH – FONDITAL S.P.A

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji