ZASADY I WARUNKI PROMOCJI
„gadżetoMANIA”

Spółka Fondital Italia Spa z siedzibą w Via Cerreto, 40 - 25079 Carpeneda (BS) - Włochy (zwana dalej „Organizatorem”) organizuje akcję promocyjną (zwaną dalej „promocją” lub „akcją promocyjną”) pod nazwą „gadżetoMANIA”, trwającą od 15 września do 31 października 2021 roku. Akcja będzie przebiegać w sposób opisany poniżej.


1. Grupa docelowa
Grupą docelową promocji są profesjonalni instalatorzy (osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, firmy instalacyjne) grzejników odlewanych ciśnieniowo firmy Fondital, zamieszkali lub mający siedzibę na terenie Polski (zwani dalej „uprawnionymi instalatorami”).
Wyłączeni z udziału są producenci, dystrybutorzy, firmy budowlane i bezpośredni instalatorzy (tzn. instalatorzy, którzy dokonują zakupów bezpośrednio od Fondita Italia Spa i Fondital Service Polska Sp. z o.o.).
Uczestnictwo w akcji musi odbywać się w sposób opisany poniżej, po akceptacji niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.


2. Okres obowiązywania promocji:
Promocja trwa od 15 września do 31 października 2021 r. („okres obowiązywania promocji”).
Faktury będzie można wysyłać do 5 listopada 2021 r. („okres składania wniosków o nagrodę”).


3. Produkty objęte promocją
Produkty objęte promocją to następujące grzejniki odlewane ciśnieniowo firmy Fondital:


• BLITZ PODŁĄCZENIE DOLNE B4
• BLITZ B4
• CALIDOR PODŁĄCZENIE DOLNE B4
• CALIDOR B4
• DESIDERYO B3
• DESIDERYO B4
• DESIDERYO D3
• EXCLUSIVO PODŁĄCZENIE DOLNE D3
• EXCLUSIVO B3
• EXCLUSIVO B4
• EXCLUSIVO D3
• EXPERTO A3
• EXTRATHERMSERIR PODŁĄCZENIE DOLNE B4
• EXTRATHERMSERIR B4
• EXTRATHERMSERIR B4+
• LIBECCIO C2
• MASTER PODŁĄCZENIE DOLNE D3
• MASTER B3
• MASTER B4
• MASTER D3
(zwane dalej „produktami objętymi promocją” lub „grzejnikami objętymi promocją”).


4. Warunki uczestnictwa i nagrody

W promocji mogą wziąć udział wszyscy uprawnieni instalatorzy, którzy w okresie obowiązywania promocji, o którym mowa w punkcie 2, dokonają zakupu grzejników objętych promocją u autoryzowanych dealerów Fondital na terenie Polski.


Dokładniej, wyżej wymienieni instalatorzy będą uprawnieni do otrzymania nagrody w zależności od liczby zakupionych artykułów, zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

 

 

 

 

 

5. Sposoby ubiegania się o nagrody
Aby ubiegać się o nagrody, instalatorzy muszą:


• wykonać zdjęcie każdej faktury zakupu elementów grzejników odlewanych ciśnieniowo objętych promocją, zachowując oryginał (zakupy nie muszą być dokonywane jednorazowo)
• przesłać w terminie od 15 września do 5 listopada 2021 r. zdjęcia faktur, pełny adres do wysyłki oraz numer telefonu na jeden z poniższych adresów:


o adres e-mail: marketing@fondital.it
o Whatsapp pod numerem +39 349 5712097


Wszystkie złożone dokumenty zostaną sprawdzone przez pracowników odpowiedzialnych za promocję w ciągu 10 dni od daty zakończenia promocji. Jeśli wyniki kontroli będą pozytywne, wniosek zostanie zatwierdzony, a instalator otrzyma nagrodę odpowiadającą całkowitej liczbie zakupionych elementów grzejników odlewanych ciśnieniowo w całym okresie obowiązywania promocji. Nagrody zostaną przyznane w sposób określony w pkt 6.


Określa się, że:


• Każdy uczestnik będzie uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody, w zależności od liczby zakupionych elementów grzejników objętych promocją. Na przykład w przypadku zakupu 2000 elementów produktów w całym okresie, nabywca będzie uprawniony do otrzymania tylko jednej myjka ciśnieniowa.
• W stosunku do danej faktury uczestnik może wziąć udział tylko raz w niniejszej akcji promocyjnej i nie może wykorzystać tej samej faktury do udziału w innych akcjach promocyjnych organizowanych przez Fondital w Polsce. Podobnie, faktura, która została już wykorzystana w innej promocji nie będzie uznana za ważną do udziału w tej akcji.
W związku z tym, ta sama faktura, raz wykorzystana, nie będzie już uprawniała do udziału w tej samej lub innych promocjach.
• Wnioski o nagrody muszą być składane wyłącznie w sposób i w terminach opisanych powyżej; wnioski otrzymane w inny sposób lub po terminie nie będą akceptowane.
• Wniosek o nagrodę musi być złożony za pośrednictwem WhatsApp lub e-mail: nie jest dozwolone wysyłanie tego samego wniosku przez oba kanały.
• Przyjmuje się, że ten sam dokument zakupu uprawnia posiadacza do tylko jednego wniosku o nagrodę.
• Fondital zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie tożsamości i kwalifikowalności uczestników oraz ważności przedłożonej dokumentacji, również za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Kontrole te mogą również zawierać prośbę o przesłanie oryginalnej dokumentacji. W takim przypadku uczestnik jest zobowiązany do przesłania pocztą lub kurierem wymaganych dokumentów, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych: jeśli uczestnik nie prześle tych dokumentów w wyżej wymienionych terminach, nie będzie mógł otrzymać nagrody.
Podobnie, każdy uczestnik, który - z jakiegokolwiek powodu - działał nieuczciwie lub z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu, zostanie zdyskwalifikowany.

• W przypadku udziału pracowników firmy instalatorskiej, nagrody do wygrania będą w każdym przypadku przyznawane firmie, w osobie jej przedstawiciela prawnego: w żadnym przypadku pracownicy nie będą uprawnieni do nagród indywidualnych.


6. Dostarczenie nagród
Nagrody zostaną dostarczone przez kuriera w ciągu 60 dni od zakończenia promocji na adres podany przy zgłoszeniu do nagrody.
Informujemy, że:


• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z podania przez uczestników nieprawidłowych lub niedokładnych adresów.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru najbardziej odpowiedniej metody dostawy według własnego uznania. Organizator nie zapewni żadnej rekompensaty pieniężnej w przypadku nagród, które nie mogą być wykorzystane lub odebrane z powodu problemów z wysyłką lub innych lokalnych przepisów, ani w przypadku nagród uszkodzonych, spóźnionych lub zagubionych z winy firm pocztowych lub kurierskich.
• Zapłata wszelkich podatków należnych od nagród jest obowiązkiem zwycięzców, którzy muszą przestrzegać przepisów obowiązujących w ich kraju.
• Nagrody nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Zwycięzca nie może ubiegać się o nagrodę alternatywną, ani o nagrodę pieniężną. Jednakże w przypadku, gdy Organizator nie jest w stanie dostarczyć nagrody z powodu nieprzewidywalnych okoliczności lub okoliczności pozostających poza kontrolą Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu nagrody, w całości lub w części, lub do zastąpienia jej nagrodą o równej lub większej wartości.


7. Postanowienia Końcowe
• Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące jakichkolwiek aspektów niniejszej promocji będą ostateczne i nie będzie prowadzona żadna korespondencja w tej sprawie.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, anulowania lub zawieszenia elementu nagrody, jeśli z powodu okoliczności pozostających poza jego kontrolą element ten nie jest już dostępny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec zwycięzców, jeśli nagroda nie jest już dostępna lub została zmieniona z jakiegokolwiek powodu. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, Organizator zastrzega sobie również prawo do zastąpienia całości lub części nagrody alternatywną nagrodą o równej lub większej wartości.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich.
• Niniejsza promocja podlega wszystkim obowiązującym przepisom prawa i regulacjom.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek działania, zaniechania, zdarzenia lub okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą OOrganizatora, które uniemożliwiają mu wykonanie jego zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu lub powodują opóźnienie w ich wykonaniu.
• W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności, które zakłócą sprawny przebieg promocji lub uniemożliwią jej przeprowadzenie zgodnie z obietnicą, z jakichkolwiek przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Organizatora, na przykład w przypadku wojny, aktów terroryzmu, stanów wyjątkowych, klęsk żywiołowych (lub innych), infekcji wirusem komputerowym, błędów, nieuprawnionej ingerencji w oprogramowanie, trudności technicznych lub jakichkolwiek innych problemów mających wpływ na bezpieczeństwo, integralność lub prawidłowy przebieg promocji, Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, do (a) dyskwalifikacji dowolnego uczestnika lub (b) zgodnie z zaleceniami odpowiednich władz, zmiany, zawieszenia, wcześniejszego zakończenia lub anulowania niniejszej promocji.
• Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności zgłoszeń oraz do dyskwalifikacji każdego uczestnika, który próbuje manipulować mechanizmem uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie również prawo do zdyskwalifikowania każdego użytkownika, którego postępowanie nie jest zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu i/lub który podjął jakiekolwiek działania mogące zakłócić sprawny przebieg promocji. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania od osoby, której to dotyczy.


Niniejsza akcja podlega polskim przepisom prawnym.
Zasady akcji można znaleźć na stronie www.fondital.com/pl/pl/

 

 

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”